Tượng Ngựa Đồng Mã Đáo Thành Công, Ý Nghĩa và Cách Trưng Bày