Đỉnh mao rồng bằng đồng kết hợp đôi hạc tinh xảo nhất